Käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltaminen ja palvelun kuvaus

1.1. Yieldi Finland Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän Yieldi-verkkopalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot"). Käyttäessä palvelua käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja

1.2. Palvelun joidenkin osioiden käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään Käyttäjä sitoutuu antamaan rekisteröitymiseen vaadittavat tiedot.

1.3. Palvelu toimii verkkopalveluna, jossa Palveluun rekisteröityneet myyjät voivat ilmoittaa kiinteistökohteitaan (jäljempänä "Kohde") myyntiin Palvelun välityksellä. Vastaavasti ostajat voivat etsiä palvelusta itselleen sopivia sijoituskohteita.

1.4. Kaupanteko Palvelussa tapahtuu Käyttäjien kesken Käyttäjien näiden erikseen sopimilla ehdoilla, eikä Palveluntarjoaja ole kaupan osapuoli missään suhteessa.

1.5. Palvelun käytöstä veloitetaan hinnaston mukaisilla ehdoilla. Palvelu voi kuitenkin sisältää maksullisia lisäpalveluita (jäljempänä "Maksullinen palvelu") tai siihen voidaan kehittää erilaisia lisäpalveluja, joista peritään erillinen maksu.

1.6. Palveluntarjoaja perii palkkion Kohteen myyntihinnasta. Palkkion määrä on 0,35 % kohteen myyntihinnasta. Palvelun maksullisuudesta ja palkkiosta ilmoitetaan erikseen Palvelun kohdassa ”Hinnasto”.

2. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

2.1. Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa Palvelussa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä "Käyttäjätiedot"), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus ("Käyttäjätunnus") Palvelun käyttämistä varten. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on rikos.

2.2. Käyttäjä saa palveluihin tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään pitämään Käyttäjätiedot ajan tasalla.

2.3. Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

2.4. Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla täysivaltainen. Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi myös oikeushenkilö. Oikeushenkilöllä tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua Palvelussa tehtäviin toimiin. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.

2.5. Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

2.6. Käyttäjätiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa tiettyjä Käyttäjätietoja Palvelun toiselle Käyttäjälle kaupanteon yhteydessä välittääkseen Kohteen myyjälle tiedot ostajasta ja vastaavasti ostajalle tiedot myyjästä.

2.7. Käyttäjä vastaa kaupanteon yhteydessä välitettyjen tietojen asianmukaisesta käsittelystä. Erityisesti yritysasiakkaille välitetyn henkilötiedon osalta Yritysasiakas on Suomen henkilötietolain tarkoittama rekisterinpitäjä ja Palveluntarjoaja on henkilötietolain tarkoittama henkilötietojen käsittelijä.

3. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

3.1. Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.

3.2. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

3.3. Käyttäjä sitoutuu maksaa Palvelun sivuilla, kohdassa Hinnasto kulloinkin voimassa olevat maksut kunkin palvelun käytön tai suuruuden mukaan tai Hinnaston mukaisen transaktiomaksun listatun salkun toteutuneen kauppahinnan mukaan.

3.4. Käyttäjä sitoutuu pyydettäessä toimittamaan Palvelun tarjoajalle kopion myydyn kohteen kauppakirjasta, tai sen osan kauppakirjasta, josta ilmenee kauppahinta ja ostaja.

3.5. Palvelun tarjoaja varaa itselleen oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin tai tehdä asiassa esitutkintapyyntö, mikäli se havaitsee tai Palvelun tarjoajalla on syytä epäillä, että Käyttäjä on antanut sille virheellistä tietoa välttyäkseen kauppahintaan liittyvältä transaktiomaksulta, joko kokonaan tai osittain. Palvelun tarjoaja varaa itselleen myös oikeuden ryhtyä Suomen rikoslain 36 luvun mukaisiin rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin.

Mikäli Käyttäjä syyllistyy tämän kohdan (3.5.) mukaiseen virheellisen tiedon antamiseen tai tiedon salaamiseen Palvelun tarjoajalla on oikeus periä transaktiomaksu 100 % korotettuna.

3.6. Käyttäjä sitoutuu siihen, että se käyttää Palvelua ensisijaisena markkinointikanavanaan myös niissä tapauksissa, joissa se on tehnyt aiemmin salkkukauppoja Palvelun kautta löytyneen ostajan kanssa.

3.7. Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita. Palvelussa saa listata myytäväksi vain sellaisia asuntokohteita, jossa tarjotaan myyntiin yhdellä kertaa vähintään kolme asuntoa.

3.8. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen, taikka tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille. Palvelussa ei saa myydä tuoteväärennöksiä tai piraattituotteita. Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin.

3.9. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

3.10. Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

3.11. Käyttäjä sitoutuu Kohteen ilmoittaessaan kuvaamaan sen totuudenmukaisesti ja riittävän laajasti.

3.12. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myydä ilmoittamansa Kohteet, joita hän tarjoaa myytäväksi Palvelussa. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle

3.13. Käyttäjä tiedostaa, että Palvelussa tehty myyntitarjous on aina sitova. Käyttäjä tiedostaa lisäksi, että Palvelussa tehty Kohteen ostotarjous on aina sitova, kun ostotarjous on tehty myyntitarjouksen ehtojen mukaisesti, tietyssä ajassa.

3.14. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista viimeistään eräpäivänä. Käyttäjällä ei ole Maksullisen palvelun tai sen kautta hankittujen tuotteiden tai palvelujen peruuttamisoikeutta sen jälkeen, kun kyseessä olevan palvelun tai tuotteen suorittaminen tai toimittaminen on Käyttäjän tilauksen perusteella sähköisesti aloitettu. Ostaessaan Palveluntarjoajalta Maksullisia palveluita kuluttajaksi katsottava Käyttäjä saa kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaisen ilmoituksen peruuttamisoikeuden puuttumisesta.

4. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu

4.1. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun Käyttäjille markkinointialustan, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

4.2. Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

4.3. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

4.4. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista Kohteista, Kohteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta, Käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai siitä onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen laittamaan kohteita myyntiin tai tekemään ostotarjouksia.

4.5. Palveluntarjoaja ei ole kaupan osapuoli. Kaupankäynti Palvelussa tapahtuu Käyttäjien kesken ja vastuu kaupasta ja sen toteutumisesta on Palvelun Käyttäjillä. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle.

4.6. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

4.7. Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

4.8. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, jonka myymisen Palvelussa Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.

4.9. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia taikka muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta, tietokantaa tai palvelua.

4.10. Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa (ml. Kohteet) harkintansa mukaan, esim. Palveluun ja Kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamiinsa Kohteisiin. Muutoin Palvelussa esiintyvän aineiston Palvelun ulkopuolinen käyttäminen (ml. kopiointi) tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa on kielletty ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.

4.11. Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla.

4.12. Palveluntarjoaja laskuttaa Maksullisesta palvelusta sähköisesti, lähettämällä laskun sähköpostitse Käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjä voi maksaa maksun myös Paytrail-palvelussa. Maksun myöhästyessä Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää Käyttäjälle muistutuslasku sekä periä Käyttäjältä viivästyskorko ja muistutusmaksu. Palveluntarjoaja voi myös siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus estää maksunsa laiminlyöneen Käyttäjän pääsy Palveluun tai katkaista Käyttäjän tilaamat Maksulliset palvelut sekä lopettaa Käyttäjän tuotteiden myynti.

5. Käyttöehtojen muuttaminen

5.1. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

5.2. Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa. Irtisanominen ei kuitenkaan vaikuta jo erääntyneisiin laskuihin tai niihin laskutettaviin palveluihin, jotka Käyttäjä on saanut Palveluntarjoajalta ennen irtisanomista.

6. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

6.1. Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.

6.2. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

6.3. Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.

6.4. Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

7. Sopimuksen siirtäminen

7.1. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu.

7.2. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.

8. Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

Evästekäytännöt ja tietosuojalauseke

9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

9.1. Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

9.2. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin Käyttöehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa tästä www.kuluttajariita.fi.

 

loder image